Sunday, 8 November, 2015 - 08:30 to Wednesday, 11 November, 2015 - 20:15